Általános szerződési feltételek

Petz Annamária, EV (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja Látogatóit az általa üzemeltetett rekreációs célú klubhelyiség igénybevételének feltételeiről:

Szolgáltató adatai:

cégnév: Petz Annamária, EV

székhely: 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 29.

Nyilvántartásba vételi szám: 56688146

adószám: 58060577-1-33

e-mail cím: info@lazula.hu

Telefon: +36-20-427-5004

Látogató: a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerinti igénybe vevő természetes személy.

Szolgáltatás tárgya: rekreációt, szórakoztatást biztosító klubhelyiség látogatásának biztosítása rövid idejű, határozott időtartamra.

Az ÁSZF elfogadása:

A Szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatásának igénybevételéhez a jelen Általános szerződési feltételek elfogadása szükséges. A sikeres időpontfoglalás esetén az ÁSZF feltételeinek elfogadása automatikusan történik, amellyel a Szolgáltató és a Látogató között az ÁSZF szerinti szolgáltatásra és az ÁSZF szerinti rendelkezéseknek megfelelő szerződés jön létre.

Abban az esetben, ha a Látogató az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, a Látogató nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ebben az esetben időpontfoglalásra nincs lehetősége. Az ÁSZF elfogadását és a sikeres időpontfoglalást követően, a szolgáltatás tárgyának használata során az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.

Az ÁSZF-ben rögzített előírások, rendelkezések megismeréséért, megértéséért és betartásáért a Látogatót és vendégeit kizárólagos felelősség terheli.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kár vonatkozásában, ami a Látogatókat jelen ÁSZF-ben meghatározott szabályok megszegéséből következően éri.

A szolgáltatás igénybevételének folyamata:

A foglalás a szolgáltatás értékesítésére szolgáló honlapon (www.titkos-kert.hu) történik a kért adatok megadásával.

A Szolgáltató a megadott adatokat elsősorban a szolgáltatás teljesítése érdekében, illetve a felek közti kapcsolattartásra használhatja fel az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Sikeres időpontfoglalással a Szolgáltató és a Látogató között a szolgáltatás határozott időre jön létre.

Szolgáltatás díja, fizetési feltételek:

A szolgáltatás díja a honlapon elérhető. A közzétett óradíjak bruttó díjak, amelyeken felül a Látogatót az igénybevétellel összefüggésben a Szolgáltató irányában egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás díját egyoldalúan módosíthatja, ami a folyamatban lévő és a már elfogadott lefoglalásokra nem vonatkozik. A Szolgáltatást minimum 2 óra és maximum 6 óra időtartamra lehet igénybe venni. A lefoglalt és elfogadott igénybevételi időszak módosítására nincs lehetőség.

A Szolgáltató felhívja a Látogató figyelmét, hogy az időpontfoglalást az általa közölt szolgáltatási díjnak a Szolgáltató számlájára történt beérkezését követően tekinti elfogadottnak. Amennyiben a terhelés sikertelen, az időpontfoglalás automatikusan elutasításra kerül. A sikeres időpontfoglalásról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Látogatót.

A szolgáltatási díjat bankkártyával Stripe útján fizeti a Látogató.

A Látogató a foglalás elfogadása után nem jogosult a Szolgáltatást lemondani.

Fizetési feltételek:

Az Eladó weboldalán rendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló a Stripe-on keresztül bankkártyás fizetéssel fizeti meg.

Bankkártyás fizetés (Stripe): a weboldalon a Vásárló kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja a Vásárlót az Eladó weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe az adatokat nem használja fel.

Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy a termék ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.

A szolgáltatás igénybevételének szabályai:

Látogató a foglaláskor a rendszer által generált kóddal tudja a szolgáltatás helyszínen a foglalás időintervallumában a klubhelyiség ajtaját kinyitni.

Látogató tudomásul veszi, hogy a klubhelyiség szabályait köteles betartani és a vendégeivel betartatni és a klubhelyiséget kizárólag rendeltetésszerűen használhatják

Látogató és vendégei kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe és használhatják a klubhelyiséget.

Látogató maximum 14 fő vendéget fogadhat a klubhelyiségben, a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségek a Látogató vendégeire is megfelelően alkalmazandó.

Látogató a vendégei által okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé.

Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy a klubhelyiségben a kulturált társadalmi együttélés általánosan elfogadott viselkedési szabályainak, a vonatkozó jogszabályoknak, valamint jelen ÁSZF-nek megfelelően viselkednek.

Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

Látogatók kötelezettséget vállalnak, hogy rendkívül fokozott figyelmet fordítanak a vagyonbiztonságra, az esetleges balesetek elkerülésére, tartózkodnak minden olyan magatartástól, ami a klubhelyiség, annak berendezését, továbbá az épített vagy természeti környezetet károsíthatja.

A klubhelyiségbe ittas, bódult, vagy egyéb tudatmódosító szerek (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt álló személy nem léphet be.

A szolgáltatás igénybevétele során a Látogató és vendégei tudatmódosító szereket nem használhatnak.

Alkoholfogyasztás ittasságot nem okozó mértékben megengedett.

A klubhelyiség területén dohányozni szigorúan tilos.

A klubhelyiséget a Látogató nem adhatja bérbe.

Hivatásos ismerkedők, prostituáltak nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

Üzletszerű kéjelgés céljára a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A klubhelyiség területén 18 év alatti személy csak nagykorú kísérővel tartózkodhat.

A klubhelyiség területére állatot, tűz- és balesetveszélyes tárgyakat nem lehet behozni.

A klubhelyiségben található konyha nem alkalmas főzésre, csak hozott vagy rendelt étel elfogyasztására

A klubhelyiségben található hűtőszekrény a Látogató és vendégei által hozott élelmiszerek és italok tárolására szolgál

Érkezéskor észlelt rendellenességet kérjük telefonon azonnal közölni.

A Látogató teljes anyagi felelősséggel tartozik minden gondatlan vagy szándékos károkozásért, a károkozás mértékét a távozás után 24 órán belül közli a Szolgáltató, melyet haladéktalanul meg kell fizetni

A klubhelyiségbe hozott vagy hagyott tárgyakban, értékekben keletkezett kár és hiány esetén felelősséget nem vállalunk

Személyi sérülés esetén a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget.

Látogató tudomásul veszi, hogy a lefoglalt időtartam lejárta után a helyiséget azonnal el kell hagynia a vendégeivel együtt.

Látogató tudomásul veszi, hogy a lefoglalt időtartam lejárta után 10. percben a takarítószemélyiség megjelenik és elkezdi a takarítást, amennyiben a Látogató ekkor még a helyiségben tartózkodik 10.000 Ft, azaz Tízezer forint egyösszegű szerződésszegési kötbért kell fizetnie

Látogató elfogadja, hogy a helyszínen nincs lehetőség a foglalás hosszabbítására.

Az ár tartalmazza: a klubhelyiség berendezési tárgyainak (beleértve a tisztálkodó szereket és törölközőket) rendeltetésszerű, károkozás nélküli használatát.

Elállási jog, felmondási jog gyakorlása.

A Látogató miután a szolgáltatási díjat a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtotta nem jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani azt.

Amennyiben a Látogató módosítani szeretné a foglalását, legkésőbb a foglalt időpont előtt 72 órával a létrehozott Lazula fiókjában megteheti. Ez esetben a foglalás értékével megegyező kupont kap, amelynek teljes értékét felhasználhatja a következő 30 napban egy új foglalás indításához (amely akár későbbi időpontra is szólhat.

Amennyiben az új foglalás értéke nem éri el az eredeti összeget, pénzt visszaadni nem áll módunkban. Amennyiben többe kerül az új foglalás, a különbözetet bankkártyával tudja a Látogató rendezni.

A nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató 24 órán belül törli a Látogató profilját, melyről a Szolgáltató a Látogatót az általa megadott e-mail címen értesíti.

Szolgáltató jogosult elállni a szerződés teljesítésétől, amennyiben rajta kívülálló események miatt (csőtörés, beázás, áramszünet, egyéb káresemény) a Szolgáltatást nem tudná a Látogató részére az elvált színvonalon teljesíteni. Ez esetben Szolgáltató köteles a kifizetett díjat 100%-ban visszautalni vagy egy másik szabad időpontban kompenzálni Látogató részére.

Panaszkezelés, szavatosság

Amennyiben a nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban a Látogatónak észrevétele, kérdése, kifogása van, kizárólag írásban közölheti a Szolgáltatóval az info@titkos-kert.hu e-mail címen.  Panasz esetén a Szolgáltató 30 napon belül kivizsgálja a látogatói kifogást és annak eredményéről tájékoztatja a Látogatót.

Fogyasztói jogvita esetén a Látogató a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testülethez, jegyzőhöz és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat.

A Szolgáltató hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben a Látogató kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, Látogatókra és a Látogatók vendégeire. Az ÁSZF keltezés napjától kezdődően határozatlan időre szól. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Ptk. (2013. évi V. tv) és a jelen jogviszonyra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Kelt: Budapest, 2022. március 5.

Petz Annamária, EV

Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános rendelkezések:

Petz Annamária, EV a vele szerződéses jogviszonyban álló látogatók számára klubhelyiséget biztosít rekreáció, illetve szórakoztatás céljából az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

A Petz Annamária, EV által, előbbiekben ismertetett, klubhelyiség biztosítására irányuló tevékenység a továbbiakban: „szolgáltatás”-ként kerül megjelölésre.

A szolgáltatásnak a látogatók által történő igénybevételének feltételeit rögzítő Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: „ÁSZF”-ként kerül megjelölésre.

A szolgáltatás igénybevételének díját a látogatók a Stripe rendszeren keresztül jogosultak teljesíteni.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a látogatóknak (továbbiakban: Adatalanyok) Petz Annamária (továbbiakban: Adatkezelő) által nyújtott szolgáltatásra történő jelentkezése, illetve a szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése során, a www.lazula.hu vagy a www.titkos-kert.hu honlapon megadott személyes adataiknak az Adatkezelő által történő adatkezelésére vonatkozik. Jelen tájékoztató kiterjed tehát az Adatalany által, a www.lazula.hu és a  www.titkos-kert.hu weboldalon, a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott személyes adatainak kezelésére, továbbá minden olyan további esetre, amelyre az Adatkezelő jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

Az Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

A tájékoztató az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezhető. Az Adatkezelő jogosult az ÁSZF módosítása részeként jelen tájékoztatót, az érintettek tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések az ÁSZF-ben meghatározott módon válnak hatályossá. Az Adatkezelő jogosult továbbá jelen tájékoztatót az ÁSZF módosítása hiányában is egyoldalúan módosítani az érintettek tájékoztatása mellett. Ezen módosítások a szolgáltatásnak, azok közzétételt követő, első használata alkalmával válnak hatályossá az érintettekkel szemben. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén az Adatkezelő az érintetteket a változásoknak a www.titkos-kert.hu és a www.lazula.hu honlapon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal.

A szolgáltatás nyújtása során felmerülő adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a www.titkos-kert.hu és a www.lazula.hu weblap oldalának láblécében.

Jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a szolgáltatást igénybe vevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

 

 1. Adatkezelő megnevezése:

Neve: Petz Annamária, EV
Elérhetősége: székhely, postai elérhetőség: 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 29/c.
e-mail cím: info@lazula.hu
nyilvántartási szám: 56688146
adószám: 58060577-1-33
honlap cím: www.titkos-kert.hu, www.lazula.hu

III. Adatkezelés elvei:

Az Adatkezelő által történő, jelen tájékoztatóban részletezettek szerint megvalósuló adatkezelés során a 2011. évi CXII. törvény 4. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülnek.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Adatkezelő az adatkezelés során a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok- így különösen a 2011. évi CXII. törvény, a 2001. évi CVIII. törvény, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezmények (pl. 1998. évi VI. törvény), továbbá uniós jogi aktusok- rendelkezései szerint jár el.

Adatkezelő az adatkezelése során elkötelezett az Adatalanyok adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az Adatalanyok magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, melyet jelen tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez az Adatalany a hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Adatalanyok által megadott, illetve hozzáférhetővé tett adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata alatt.

 1. Adatkezelés célja:

Adatkezelő, fentiekben ismertetett szolgáltatás nyújtása során az Adatalanyok által a szolgáltatás igénybevétele érdekében, a www.titkos-kert.hu honlapon megadott és jelen tájékoztató VII./A) pontjában felsorolt személyes adatok kezelését az alábbi célokból végzi:

Az adatkezelés célja:
• tájékoztató küldése az Adatalanyok számára,
• a látogatók (Adatalanyok) azonosítása, nyomon követése, a többi látogatótól (Adatalanytól) való megkülönböztetése, kapcsolattartás;
• illetéktelen, jogszerűtlen személyek blokkolása, kitiltása, a kezelt személyes adatok illetéktelen személyek által történő hozzáférhetőségének megakadályozása;
• a látogatók (Adatalanyok) nyilatkozatainak és tevékenységének dokumentálása, naplózása;
• panaszkezelés;
• szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötése;
• Adatkezelő által, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése,
• marketing,
• honlapon történő regisztráció,
• hírlevél kiküldése céljából kezelt adatbázis.

Az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatalanyok hozzájárulása alapján és kizárólag fenti célokhoz kötötten használja fel.

 1. Adatkezelés jogalapja:

Jelen tájékoztató szerint történő adatkezelés az Adatalanyok önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az Adatalanyok a hozzájárulást a www.titkos-kert.hu honlapon a szolgáltatás igénybevételének kezdeményezésével, az ÁSZF elfogadásával, valamint jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásával adják meg.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Adatalany hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Az Adatkezelő ún. érdek-mérlegelési teszt alkalmazásával jogosult eldönteni a jelen bekezdésben meghatározott adatkezelés megvalósítását. Az érdek-mérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az Adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.

 1. Szolgáltatás igénybevétele:

Az Adatkezelő szolgáltatása kizárólag az ÁSZF-nek, illetve jelen tájékoztatónak a www.titkos-kert.hu és a www.lazula.hu honlapon keresztül történő elfogadásával vehető igénybe.

Az Adatalany és az Adatkezelő között a szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony létrejöttét követően az Adatalany által szükségszerűen megadott, továbbá az Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

A felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében különféle cookie-k elhelyezésére kerülhet sor jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adacsomag, amely az Adatkezelő által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

VII. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama:

 1. A) Kezelt adatok köre:

A kezelt adatok körét többek között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C §-ai és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendezik.

Adatalany által, a szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony létrejötte során, kötelezően megadott személyes adatok:

– családi név, utónév, lakcím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelő által automatikusan gyűjtött személyes adatok:

Az Adatalanyok számítógépeinek, továbbá egyéb, a honlap látogatásakor használt eszközeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Adatkezelő szerverén. Az Adatalanyok IP címeit az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján az Adatalany személye azonosítható lenne.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Adatalany tartozik felelősséggel.

 1. B) Adatkezelés időtartama:

A fenti pontban feltüntetettek szerint kezelt adatok kezelésének megszűnésére okot adhat az adatoknak az Adatalany által kezdeményezett törlése, a szolgáltatási feltételeknek az Adatalany által történő megszegése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, más hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából a fenti pontban foglaltak szerint, az Adatalany személyes adatait az Adatalany hozzájárulásának visszavonásáig, de a kötelezően megadott személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételétől számított 15 munkanapig, míg az automatikusan gyűjtött adatokat a szolgáltatás igénybevételétől számított maximum egy évig kezeli. Ez alól kivételt képeznek azok a speciális esetek, amikor a szolgáltatás igénybevevő kárt okoz vagy bűncselekményt követ el a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt.

Az Adatalany személyes adatait szankciószerűen vagy inaktivitás esetén az Adatkezelő jogosult törölni.

Adatkezelő az Adatalany személyes adatait akkor is törli, ha azok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás megszűnésével a jogszabályban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő törli az Adatalanyoknak a szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Adatalany ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatalany jogos érdekeit. Az így zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

VIII. Adattovábbítás:

Adatkezelő adattovábbítási tevékenységet nem jogosult végezni.

 1. Adatkezelés nyilvántartási száma:

Adatkezelés megnevezése: hírlevél kiküldése céljából kezelt adatbázis, nyilvántartási száma: NAIH-137825/2018.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása, az Adatalanyok kiszolgálása és a szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében Adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

 1. Külső szolgáltatók tevékenysége:

Fizetést biztosító külső szolgáltatók:

Stripe

XII. Adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Adatkezelő által kezelt adatokhoz az Adatkezelő részéről az alábbi munkakört betöltő személy jogosult hozzáférni:

Petz Annamária, EV jogosult az adatokhoz hozzáférni.

A kezelt adatokkal azok megismerésére jogosult személyek az alábbi adatkezelési műveleteket jogosultak végrehajtani:

Adatok törlése, zárolása, helyesbítése, kezelése, megismerése.

XIII. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

A kezelt személyes adatok védelméről szoftveres és hardveres védelem gondoskodik. A személyes adatok az Adatalany e-mail szolgáltatójának biztonsági beállításai által kerülnek levédésre.

XIV. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelésről szóló tájékoztatás:

Ha a személyes adat felvételére az Adatalany hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett, így az Adatalany hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelő ún. érdekmérlegelési teszt alkalmazásával állapítja meg, hogy fentiek szerint kezelheti-e a személyes adatot.

Az érdekmérlegelési teszt – ahogy fentiekben is ismertetésre került – egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítani kell az Adatkezelő jogos érdekét, valamint a súlyozás ellenpontját képező Adatalanyi érdeket és az érintett alapjogot, végül a súlyozás elvégzése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat. A teszt eredményéről Adatkezelő oly módon tájékoztatja az érintett Adatalanyt, hogy annak alapján egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezésük nélkül kezeljen személyes adatot.

 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:
 2. A) Az érintettek jogai:

Adatalanyok az alábbi elérhetőségen bármikor módosíthatják vagy kérelmezhetik adataiknak a helyesbítését:

postai elérhetőség: 2119 Pécel, Szent Erzsébet krt. 29.
e-mail cím: info@titkos-kert.hu

Adatalanyok – a kötelező adatkezelés kivételével – fenti elérhetőségen jogosultak továbbá személyes adataikat törölni vagy azok törlését, zárolását kérelmezni.

Adatalanyok az alábbi módon jogosultak adataikat módosítani, törölni, azoknak az Adatkezelő által történő helyesbítését, törlését vagy zárolását kezdeményezni:

Adatkezelő az igények bejelentésére elsősorban írásban ad lehetőséget.

Adatkezelő az igény benyújtására e-mail útján is lehetőséget ad. Az Adatkezelő részére az adott szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt az Adatkezelő az Adatalanytól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az Adatalany akkor nyújthat be igényt, ha – az Adatkezelő vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely harmadik személy által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

Adatalany halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a szolgáltatás jelen pontban megjelölt elérhetőségére történő megküldésével az Adatalany bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az Adatalannyal fennálló kapcsolatának igazolása mellett az Adatalanyra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

Az Adatkezelő az Adatalany kérelmére, jelen pontban meghatározott elérhetőségen tájékoztatást ad az Adatalanyra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

Az Adatkezelő köteles a helyesbítés, illetve tájékoztatás iránt előterjesztett kérelemnek, annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az Adatalany tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, valamint
b) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha az Adatkezelő az Adatalany tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az Adatkezelő az Adatalany adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie jelen tájékoztatóban meghatározott időtartamának lejártáig. Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói készülékén elhelyezett, jelen tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az Adatalany nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/ beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. Az Adatkezelő által az Adatalany végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben:

http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven)

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven)

 1. B) Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Adatkezelő jogainak érvényesítésére kétfajta jogérvényesítési lehetősége nyílik.

Egyfelől lehetősége nyílik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) eljárását kezdeményezni, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postai elérhetőség: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Honlap elérhetősége: http://naih.hu

Adatalanyt a Hatósághoz fordulás jogán túlmenően megilleti a bírósághoz fordulás joga, az alábbiakban ismertetettek szerint. A bírósági eljárás megindítása esetén az Adatalany eldöntheti, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Az Adatalany jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
Adatalanynak fentiekben ismertetett, valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt az Adatkezelőnek elküldenie, annak érdekében, hogy az Adatkezelőnek lehetősége nyíljon arra, hogy magától helyreállítsa a jogszerű állapotot.

Kelt: Budapest, 2022. március 5.

 

Petz Annamária
EV

 

 

Close Menu

Termékek maradtak a kosaradban!